Category Archives: ถ่ายภาพ

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ phuket photographer

การถ่ายภาพ ถือเป็นการบันทึกเหตุการณ์ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ผ่านการถ่ายภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งภาพที่ได้สามารถนำมาอัดล้างภาพเพื่อจัดเก็บ หรือสามารถเก็บไว้ในรูปแบบของไฟล์ภาพ ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ในการถ่ายภาพนั้น เราจะเรียกว่า ช่างภาพ ที่จะทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเรื่องราว และนำเสนอความสวยงามของภาพออกมาเหมือนกับการนำเสนองานของศิลปินประเภทอื่น ๆ  โดยอาชีพที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพนั้น สามารถแบ่งออกได้หลายหลายประเภท เช่น อาชีพเกี่ยวกับการล้างอัดภาพ อาชีพเกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ และอาชีพเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ

ซึ่งอาชีพการถ่ายภาพนั้นสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์ของงาน โดยสามารถยกตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้

  • ช่างภาพเกี่ยวกับงานข่าว ทำหน้าที่ในการถ่ายภาพข่าวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อมานำเสนอในสังคม
  • ช่างภาพเกี่ยวกับงานภาครัฐ หรือหน่วยงานทหารที่ทำหน้าที่ในเรื่องภาพถ่ายบุคคล สถานที่ งาน พิธีการ หรือการถ่ายเกี่ยวกับภาพทางอากาศ งานถ่ายภาพเพื่อทำแผนที่ทางอากาศ
  • ช่างภาพงานบุคคลหรือพิธีการ ที่จะทำหน้าที่ในการบันทึกเหตุการณ์หรืองานต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างได้กำหนดไว้
  • ช่างภาพสถาปัตยกรรม ทำหน้าที่ในการถ่ายภาพตึกอาคาร บ้านเรือน เพื่อไปนำเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ

นอกจากนี้ยังมีช่างภาพ phuket photographer  ในรูปแบบอื่น เช่น ช่างภาพด้านสินค้าและแฟชั่น ช่างถ่ายภาพด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ช่างถ่ายภาพด้านเกี่ยวกับการบังคับคดีทางกฎหมาย และช่างถ่ายภาพอิสระ ถ้าถามถึงรายได้ รายได้ในขั้นต้นนั้นอาจไม่เยอะไม่งามเหมือนอาชีพอื่น แต่ถ้าฝีมือถึง ถ่ายอะไรก็ดูดีก็สามารถที่จะนำภาพไปขายหรือลงประกวดสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองได้เป็นอย่างมาก